<td id="wwu4s"><li id="wwu4s"></li></td><table id="wwu4s"></table>
 • <table id="wwu4s"></table>
 • <td id="wwu4s"></td>
 • <table id="wwu4s"><button id="wwu4s"></button></table>
 • <table id="wwu4s"></table>
 • <table id="wwu4s"><li id="wwu4s"></li></table>
 • <table id="wwu4s"><li id="wwu4s"></li></table>
 • <xmp id="wwu4s">
 • <table id="wwu4s"></table><table id="wwu4s"></table>
 • <table id="wwu4s"><li id="wwu4s"></li></table><xmp id="wwu4s"><table id="wwu4s"></table><td id="wwu4s"></td>
 • Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh c? khí và c? khí c?ng ty TNHH chào ?ón b?n!
  粵豐空調機電工程

  25 n?m làm s?ch nhà x??ng c?ng nghi?p, nhà cung c?p d?ch v? HVAC

  C? khí và c? khí l?p ??t ba c?p ?? d? án t?t h?n 1000+ d? án giao hàng 0 trì ho?n

  ???ng day nóng:

  138-0964-9905

  135-2855-1258

  D? án d?ch v? Vi?t Phong
  Khoa h?c Kinh t? Ch?t l??ng
  Trung tam phan ph?i s?n ph?m Vi?t Phong
  Cung c?p thi?t b? ch?t l??ng t?t ??m b?o ch?t l??ng c?ng trình

  T? v?n bay gi? Còn có th? nh?n ???c ph??ng án thi?t k?:

  138-0964-9905/135-2855-1258

  B?n ?u ?i?m n?i b?t c?a c?ng trình HVAC Vi?t Phong
  Dùng th?c l?c ?? giành l?y s? c?ng nh?n c?a th? tr??ng
  Ví d? thành c?ng c?a d? án HVAC Vi?t Phong
  H?n 1000 c?ng trình xu?t s?c Ai c?ng khen ng?i th?c l?c
  • Ví d? c?ng trình ?i?u hòa trung tam

   H? s? v? án:Trung tam máy l?nh h? th?ng bao g?m m?t ho?c nhi?u h? th?ng làm mát và nhi?u h? th?ng ?i?u hòa kh?ng khí, h? th?ng này là khác v?i máy l?nh truy?n th?ng, (ch?ng h?n nh? monomer, VRV) x? ly kh?ng khí ?? ?áp ?ng các yêu c?...

  • Phòng k? thu?t s?ch

   H? s? v? án:Các x??ng c?ng nghi?p s?ch ?? c?p ??n vi?c ki?m so át ?? s?ch, nhi?t ?? và ?m ??t c?a khí quy?n ???c ti?p xúc b?i các s?n ph?m, ?? các s?n xu?t và s?n xu?t trong m?i tr??ng làm vi?c t?t. Thi?t k? và c?ng trình xay d?ng c...

  • Phòng máy phát ?i?n

   H? s? v? án:C?ng ngh? ?i?n l?c (E) là m?t trong nh?ng quy t?c c?t l?i trong l?nh v?c khoa h?c và c?ng ngh? hi?n ??i, và c?ng là m?t nguyên t?c ch? y?u c?n thi?t trong l?nh v?c c?ng ngh? cao và m?i.Ví d?, chính b??c ti?n l?n c?a c?ng...

  • Phòng k? s? h? th?ng th?y hóa

   H? s? v? án:Thi?t k? c?a n??c làm mát quá trình ph?i n?m r? các th?ng s ? c?a thi?t b?. Thi?t k? nhi?t ?? và áp su?t liên quan ??n s? thành c?ng c?a h? th?ng. Khi b?n ??i m?t v?i m?t b? máy làm vi?c c?a ng??i ch?, b?n ph?i hoàn to à...

  L?y thi?t k?:

  138-0964-9905/135-2855-1258

  • T? v?n
   khách hàng
  • Kh?o sát
   hi?n tr??ng
  • Trao ??i
   ph??ng án
  • Thi?t k?
   ph??ng án
  • D? tính
   ph??ng án
  • B?o trìsau
   bán hàng
  • Hu?n luy?n
   s? d?ng
  • Nghi?m thu
   hoàn t?t
  • Thi c?ng
   c?ng trình
  • Ky k?t
   h?p ??ng
  Danh d? t? ch?t Vi?t Phong
  B?ng ch?ng v? th?c l?c c?a chúng t?i
  • Bullion (China) Co., Lt.
  • Don HAojing plastic c c c c Co., Lt
  • Gi?y ch?ng nh?n Rongyi c?a nhà cung c?p
  • Gi?y phép s?n xu?t an toàn
  • Gi?y ch?ng nh?n lao ??ng c?a c?ng ty xay d?ng
  Vào Vi?t Phong
  C? v?n c?ng trình HVAC bên c?nh b?n
  ABOUT US
  Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh c? khí và c? khí k? thu?t

  Guangdong yuefeng máy l?nh k? thu?t c? khí và c? khí c?ng ty TNHH ???c thành l?p vào n?m 1995, b?i h?n 30 n?m kinh nghi?m k? thu?t hvac t?i h?ng k?ng ??u t? ??i ng? ?u tú, hi?n nay c?ng ty ?? xay d?ng xay d?ng k? thu?t c? khí và c? khí cài ??t ky h?p ??ng c?p ba.

  C?ng ty là m?t c?ng ty chuyên v? thi?t k?, xay d?ng, b?o trì và các d?ch v? s?ch s? c?a 10 ~ 300.000 l?p c?ng ty; Chuyên nghi?p d?ch v? ?i?n t?, nh?a, phun, vi ?i?n t?, quang h?c, s?i quang cáp, máy m... 【Xem thêm】

  Ki?n th?c k? thu?t hvac
  Nhi?u h?n n?a>>
  • Linh ??ng qu?ng ??ng
  • Th?ng tin k? thu?t hvac
  Nhi?u h?n n?a>>

  Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh

  contact/Liên l?c v?i chúng t?i
   1. Ng??i liên l?c:Qu?n ly Su
   2. ?i?n tho?i di ??ng 1:138-0964-9905
   3. ?i?n tho?i di ??ng 2:135-2855-1258
   4. S? fax:0769-22404649
   1. Q Q:709161694
   2. E-Mai:airzhu@yuefeung.com
   3. ??a ch? c?ng ty:Kh?ng. 10, ???ng cái, bình dan, th? tr?n Houjie, Dongggian City
  B?n quy?n t?t c??  Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh H? tr? k? thu?t:Jingma m?ng   H? th?ng t? hào
  A级毛片无码免费久久真人软件
  <td id="wwu4s"><li id="wwu4s"></li></td><table id="wwu4s"></table>
 • <table id="wwu4s"></table>
 • <td id="wwu4s"></td>
 • <table id="wwu4s"><button id="wwu4s"></button></table>
 • <table id="wwu4s"></table>
 • <table id="wwu4s"><li id="wwu4s"></li></table>
 • <table id="wwu4s"><li id="wwu4s"></li></table>
 • <xmp id="wwu4s">
 • <table id="wwu4s"></table><table id="wwu4s"></table>
 • <table id="wwu4s"><li id="wwu4s"></li></table><xmp id="wwu4s"><table id="wwu4s"></table><td id="wwu4s"></td>
 • 一本大道无码人妻精品专区 国产乱人伦精品一区二区 97在线视频 国产v亚洲V天堂无码网站